Workplace trends: kokemuksellisuus tukee työyhteisöä ja tuloksentekoa

21.5.2014

Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä henkilöstö on organisaation tärkeimpiä kilpailuvaltteja työmarkkinoilla. Tutkimusten mukaan työntekijät eivät kuitenkaan tyydy enää vain kohtuulliseen kompensaatioon ja mielekkäisiin työtehtäviin: työstä halutaan arvoa ja uusia kokemuksia.

Työ ja työympäristö ovat nykypäivänä jatkuvassa muutoksessa. Työn sekä yksityiselämän raja on ollut häilyvä jo pitkään. Erityisesti tietotyöläisen unelmatyössä nostaa päätään yhä enemmän uuden luominen, haasteiden selättäminen ja yhteisöllisyys, jossa synergia ja jaettu päämäärä ajavat tekemään enemmän.

– Työpaikkojen fyysisiltä tiloilta ja palveluilta vaaditaan koko ajan enemmän. Työn tekeminen ei ole enää aika- ja paikkasidonnaista. Kilpailussa parhaimmasta ja asiantuntevimmasta henkilöstöstä työnantajat joutuvat miettimään omaa arvolupaustaan työntekijöille. Miten houkutella, sitouttaa ja motivoida lahjakkuuksia ja itselle sopivaa henkilöstöä. Työntekijät etsivät työssään yhä enemmän arkea tukevia, mutta yhtälailla myös innostavia uusia kokemuksia. Miten rekrytoiva yritys tähän nykypäivänä vastaa ja mitä kaikkea työnantaja voi tarjota, kysyy Sodexo Oy:n myyntijohtaja Elina Yrjänheikki.
 
Jatkuva muutos maailmanmarkkinoilla ajaa yrityksiä tekemään luovia ratkaisuja ja samalla ottamaan enemmän vastuuta asioita, joihin he voivat vaikuttaa. 
 
– Työntekijöiden terveys, joustava ja luova työnteon mahdollistaminen sekä osallistavan ja reilun työpaikkakulttuurin luominen ovat tekijöitä, jotka kertovat työyhteisön yhteisestä elämänlaadusta ja johon työnantajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota. Meillä Sodexolla on sama tavoite, sillä tavoitteemme on tarjota asiakkaillemme sellaisia elämänlaatua parantavia palveluita, joilla asiakkaamme pysyvät kilpailukykyisinä ja houkuttavina työantajina, hän kiteyttää.
 
Workplace Trends tiivistää työelämän keskeiset trendit vuonna 2014
 
Sodexon Yhdysvalloissa toimiva ”Innovations 2 Solutions” -tutkimusryhmän Workdplace Trends 2014 -raportti ilmestyi vuoden alussa. Siihen on koottu tekijöitä, jotka kuvastavat työyhteisön ja työnantajamielikuvan kehittämisen trendejä juuri nyt.
 
Työympäristöllä suora yhteys henkilöstön elämänlaatuun
Tiloilla, joissa työskentelemme, on tärkeä vaikutus niin hyvinvoinnille kuin terveydelle. Kiinteistöjen kunto ja tilojen toimivuus, luonnonvalon saatavuus, sisäilman laatu sekä tilojen ilme ja funktiot vaikuttavat merkittävästi yrityksen tuottavuuteen ja tulokseen. Toimitilaratkaisut ovat strateginen kilpailuvaltti, eivät taktinen kysymys.
 
Digitaalinen ekosysteemi ja 24/7 läsnäolo
Informaatioteknologinen kehitys on murtanut aiemmat tuotanto- ja toimintatavat. Mobiililaitteet ovat tuoneet työntekoon mukaan jatkuvan läsnäolon ja ero vapaa-ajan ja työnteon välillä on häilyvä. Eteenpäin katsova organisaatio miettii tarkasti tapoja ja käytäntöjä, millaista teknologiaa se haluaa hyödyntää ja kuinka paljon jatkuvaa käytettävissä oloa se vaatii työntekijöiltään. 
 
Älykkäämmät rakennukset
Tämän päivän älykkäissä rakennuksissa näyttäytyy monimuotoinen teknologia, jonka avulla voidaan seurata, automatisoida ja mukauttaa rakennuksen energia- ja vedenkulutusta sekä muita ympäröivään yhteiskuntaan vaikuttavia tekijöitä. Älykkäästi toteutetun kiinteistöhuollon avulla yritys ottaa vastuuta niin työntekijöidensä terveydestä ja työtehokkuudesta kuin tuo panoksensa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen.
 
Työn pelillistäminen
Pelit ja niiden logiikka ovat tulossa yhä vahvemmin myös työyhteisöjen motivointiin ja työtapoihin. ”Gamification” tuo pelaamisen elementit työntekoon vahvistamalla sitoutuneisuutta työkavereihin ja stimuloimalla työntekijöitä parempiin työsuorituksiin. Merkittävin tekijä pelien käytössä on sopivuus organisaation liiketoimintaan, kulttuuriin ja että tuloksia pystytään mittaamaan.
 
Monikulttuurisuus ja johtaminen
Maailmankartta pienenee edelleen. Esimiestyössä vaaditaan yhä enemmän taitoa ymmärtää ja kunnioittaa ihmisten erilaisuuksia ja erilaisia taustoja sekä miten nämä vaikuttavat osaamiseen ja tapaan tehdä työtä. Työyhteisön monimuotoisuus on rikkaus, mutta se tuo mukanaan myös vaatimuksen käyttää työssä erilaisia viestintämuotoja ja kommunikointitapoja, tulkita kulttuurisia normeja ja kunnioittaa erilaisuutta. 
 
VOI on uusi ROI
Organisaatioiden hyödyntäessä erilaisia palkitsemisjärjestelmiä ja -ohjelmia on olennaista huomioida, kuinka työntekijöiden osaamista ja panosta arvioidaan. Tätä on perinteisesti mitattu rahan kautta ROI:lla (Return of Investment). Monessa tapauksessa arvioin tekeminen pidemmällä aikavälillä ja laadullisempien tekijöiden kautta (kuten parempi viestintä tai yhteistyön tekeminen) antaisi todellisemman kuvan työntekijöiden panostuksista. VOI (Value of Investment) tuo esiin sen, miten työntekijä sitoutuu yritykseen ja tuottaa enemmän saadessaan osallistua ja vaikuttaa, ei pelkästään suorittaessaan.
 
Työntekijän terveyden suojeleminen
Krooniset sairaudet ja työtapaturmat ovat merkittävä kustannus työterveyshuollossa. Yksittäisten sairauksien ja sairastapausten tilastoimisesta siirrytään kohti strategisempaa terveysjohtamista, jossa yhdistyy kokonaisvaltaisemmin työnantajan erilaiset työterveyteen liittyvät politiikat, ohjelmat ja käytännöt. Lisäksi yritykset etsivät käyttöönsä auttavia palveluita, joilla tuetaan henkilöstön työn ja yksityiselämän yhteensovittamista.
 
Urapoluista tulee hybridejä
Nykypäivän työt ovat muuttuneet selkeärajaisista tehtävistä, rooleista ja toimenkuvista yhä laajempia vastuita sisältäviksi ja työ itsessään on jatkuvasti uudelleenmuotoutuva. Tämä näkyy myös urapoluissa, sillä tekemisen tarpeet niin työnantajan kuin työntekijän näkökulmasta ovat muuttuneet. Yhä useampi työskentelee elämässään monella erilaisella toimialalla ja erilaisen vaatimustason työtehtävissä, jotka voivat sekoittua jopa yhden ja saman työnantajan palveluksessa.
 
Muuttuvat työt tuovat mukaan uudet työnimikkeet
Työn sisältöjen muutosten sekä teknologioiden ja uusien innovaatioiden myötä myös työnimikkeet eli ihmisten titteli muuttuvat. Kestää aikansa ymmärtää, mitä uudenlaiset työnkuvat sisältävät ja kuinka niitä nimitetään. Esimerkiksi Amerikassa on jo käytössä titteleitä, joissa yhdistyy perinteisiä ammattinimikkeitä nykypäivän trendeihin ja arvoihin: “Digital archeologist”, “Energy harvester”, “Green career coach”, “Personal brand manager”, “Plant psychologist”.
 
Enemmän asiaa Sodexon elämänlaatuun liittyvistä tutkimuksista ja palveluista löytyy uudelta ”Quality of Life Observer” –sivustolta osoitteessa: http://www.qualityoflifeobserver.com/content/top-10-ways-look-ahead-workplace-2014
 
Lisätietoa:
Elina Yrjänheikki
myyntijohtaja
p. 040 5481209